Pork - Bulk Savings

1/2 Pork Bundle - Custom

custom 1/2 pork bundle
Sale $3.75/lb. savings
$8.50/lb. $4.75/lb. Avg. 100 lb.

1/2 Pork Bundle - Standard

standard 1/2 pork bundle
Sale $4.00/lb. savings
$8.50/lb. $4.50/lb. Avg. 100 lb.

Whole Pork Bundle - Custom

custom whole pork bundle
Sale $4.00/lb. savings
$8.50/lb. $4.50/lb. Avg. 200 lb.

Whole Pork Bundle - Standard

standard whole pork bundle
Sale $4.25/lb. savings
$8.50/lb. $4.25/lb. Avg. 200 lb.